Հայերեն

4k??

?1E1P1F @atalk?h cv?x?t g 5?e?avk ?a}oadk blx??k ba?q?acxuv dk??x?t, «@a}o» ux?wa?qavk ? 3a?g}seav @ktva?ox?ieav 9avca?avk t?.

Kayaran Residential Complex Location

2a?k 3alx?} ?aua?av 2vaoa?avaukv @atalk?

?1E1P1F @atalk?h a?dkaoav baftawgv? bvaoa?avaukv patalk? g, oa|x??x?an 4,000 ?a|aox?}k te? (43,000 ?a|aox?}k x?) pxrawe?k ~?au, 5??avk }?x?t, @aua}av. oxixraukv ?a}oadk blx??k a?e?teav oxrth, ?alelx~ hvdpatgvh 12 ?xzg pe|a?x?x?ieav ~?au ?a}oadk ~e?elao-a}ksavve?k? ? 3a?g}seav @ktva?ox?ieav 9avca?avk? x? U?e?auk??

9ataveavaoav xsk k? cere?ko ? avjatavaoa~?gz sa?a?azex?ieatb, pauoaoav bafalk, x??k x? ;{e?avk ?elfkk }k?vkove?x~, ve|?kv x? a?a?kv jatav?k a?an?ve?x~, oavay pavc}eav cxkx~, }eravx~ x? v}a?avve?x~, {?aa?a?x?an tenapa}aove?k x? ?x??e?k lxra?afavve?x~, tk{x?a?x?tve?k }?apx~, x? ta?faoav }?apx~, zape}aukv {?k aoa?ve?x~ x? {?pavaukv pataoa?cx~, kv?vatka?xr ele??ankv }a??x~, ?1E1P1F @atalk?h a|a{a?ox?t g la?acxuv oev?araukv zautavve?h, azapx~, pa?ta?a?e, hvoe?aukv x? hvaveoav tk{a~au?x?t, @aua}avk tau?a?ara?k oev?xvx?t: